3. máj 2013

V dňoch 11. – 13. 04. 2013 a 25. – 27. 04. 2013 sa pod záštitou Združenia pre rozvoj regiónu n.o. uskutočnilo v areáli zariadenia Slnečný Majer (okres Bardejov) školenie pod názvom  „Tvoríme pracovné miesta na vidieku“, ktoré bolo podporené v rámci opatrenia 3.3. Vzdelávanie a informovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Projekt bol zameraný na poskytnutie informácii pre záujemcov o podnikanie vrámci nepoľnohospodárskych aktivít na vidieku. Cieľom školenia bolo poskytnúť informácie a predstaviť možnosti rozvoja vidieka v nepoľnohospodárskych aktivitách na území Slovenska. Školenia boli rozdelené na dva bloky v rozmedzí 10 dní, čo prispelo k efektívnejšiemu vzdelávaniu účastníkov a možnosť získané informácie spracovať a následne využiť v praxi. Odbornú stránku školení zabezpečilo združenie prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov k jednotlivým témam školenia.

            Školenie otvorila príhovorom riaditeľka Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. Mgr. Alena Kaščáková, v rámci ktorého oboznámila účastníkov s harmonogramom školenia a s podrobnými organizačnými informáciami. Po príhovore nasledovala prednáška Valérie Petrovej, podnikateľky a odborníčky v oblasti cestovného ruchu a agroturistiky. Prítomných účastníkov oboznámila s dôležitými informáciami v rámci tvorby produktov cestovného ruchu, vymedzila pojmy v oblasti agroturistiky, pomenovala činitele dôležité pre rozvoj cestovného ruchu na vidieku a na záver ukázala príklady dobrej praxi v rámci Slovenska. Prednáška sa stretla s veľkým ohlasom a záujmom zo strany účastníkov školenia. Prednáška Branislava Moňoka zo združenia Priatelia Zeme -SPZ pod názvom „Problematika komunálnych odpadov„ bola venovaná aktuálnej téme s podnetnými informáciami v oblasti odpadov, v problematike recyklovania odpadov podnietila plodnú diskusiu a zaujala účastníkov.

            Záver prvého dňa patril problematike vypracovania podnikateľského plánu, ktorý sa uskutočnil formou okrúhleho stola s aktívnou účasťou všetkých prítomných. Podrobný postup pri správnom vypĺňaní jednotlivých kapitol podnikateľského plánu sa ukázal ako vysoko efektívny a z ohlasov účastníkov aj veľmi potrebný. Správne štruktúrované spracovanie  podnikateľského plánu patrí k základným znalostiam každého podnikateľa a je nevyhnutnou súčasťou jeho podnikania. Táto podnetná praktická príprava sa stretla s veľkým záujmom účastníkov.

            Druhý deň začal prednáškou Mgr. Adriany Nikovej s názvom „Príležitosti a výzvy pre udržanie pracovných miest v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve a lesníctve v podhorských a horských oblastiach„. Zaujímavá téma s praktickými radami v oblasti podpory a tvorby nového pracovného miesta podnietila plodnú diskusiu a zaujala účastníkov. Školenie pokračovalo prednáškou Branislava Moňoka, ktorou voľne nadviazal na predchádzajúcu prednášku o odpadoch a tému rozšíril na praktické rady a možnosti vzájomnej spolupráce medzi obcou a podnikateľom.

            Prednáška MVDr. Jána Martona a Zuzany Homolovej, informujúca o téme regionálnych produktov a ich využití v rámci vidieckeho cestovného ruchu a tiež o predaji z dvora obohatila prítomných množstvom praktických a užitočných informácií.  Prezentácia sa stretla s pozitívnym ohlasom a vyvolala množstvo otázok a následnú diskusiu.

            Záver druhého dňa patril odbornej prednáške Ing. Petra Halaja zo Slovenskej agentúry životného prostredia, ktoré osvetlili problematiku obnoviteľných zdrojov energií v rámci Slovenska a sveta. Podrobná analýza tejto problematiky ukázala potenciál týchto zdrojov a ich dôležitú úlohu v otázke ochrany prírody a dopadu na životné prostredie.

Po večeri nasledoval voľný program a spontánna diskusia medzi účastníkmi a lektormi, spojená s výmenou rád a skúsenosti.

            Posledný deň školení patril prednáške venujúcej sa prírodným materiálom v stavebníctve, ktorú zastrešil  Ing. Zdeno Duriš zo združenia Artur – Trvalo udržateľná architektúra. Prednáška zaujala svojou erudovanosťou a komplexným uchopením témy, čo ocenili aj účastníci školenia.  

Súčasťou bola aj praktická dielňa, ktorá ukázala spôsoby prípravy hlineného podkladu a ktorej prípravu si mohli vyskúšať aj prítomní účastníci.