O nás

   Nezisková organizácia ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU vznikla 24.9.2012 ako n.o. poskytujúca všeobecne prospešné služby (služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, propagácia a podpora rozvoja cestovného ruchu, tvorba a ochrana živ. prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, ochrana ľudských práv a pod.). Dňa 31.10.2012 sa zlúčila  s neziskovou organizáciou MAGURA-PALEDOVKA, parkšport n.o., čím prevzala všetky práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky za túto n.o. v plnom rozsahu a pokračuje v jej “rozbehnutých” projektoch a aktivitách. MAGURA-PALEDOVKA, parkšport, n.o. bola registrovaná dňa 10.10.2006 ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, za účelom aktivizovania regiónu v oblasti získania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej a interregionálnej spolupráce. Zaoberala sa predovšetkým aktivitami súvisiacimi s rozvojom vidieka, spracovaním integrovanej stratégie pre Partnerstvo BACHUREŇ, organizovala rôzne školenia, semináre v rámci Prešovského kraja, získavala granty a iné finančné príspevky na svoje aktivity. Spolupracovala na aktivitách regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka pre Prešovský kraj. V rámci PRV SR 2007-2013 mala schválené projekty na realizáciu školení a informačných aktivít s názvom “Vidiek – vzdelaný poľnohospodár a lesník, zdravá výživa a príroda” a “Tvoríme pracovné miesta na vidieku”. V realizácii týchto projektov pokračuje ZRR n.o.

   Nezisková organizácia MAGURA-PALEDOVKA, parkšport n.o. vypracovala Integrovanú stratégiu rozvoja územia pre občianske združenie Partnerstvo BACHUREŇ v rámci projektu cez Program rozvoja vidieka 2007-2013, os 4 LEADER pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny. Tento projekt bol schválený a v súčasnosti sa stále realizuje. Stratégia zároveň slúži ako podklad na získavanie ďalších finančných zdrojov cez Program rozvoja vidieka alebo cez iné finančné mechanizmy. V rámci PRV SR 2007-2013 realizuje projekty (už cez ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n.o.) v rámci opatrenia 1.6. Odborné vzdelávanie a informačné aktivity s názvom “Vidiek – vzdelaný poľnohospodár a lesník, zdravá výživa a príroda” a v rámci opatrenia 3.3. Vzdelávanie a informovanie “Tvoríme pracovné miesta na vidieku”. V roku 2011 nezisková organizácia získala finančný príspevok na auto na CNG pohon cez Ekofond n.f. Zakúpené auto prispelo ku ekologickej mobilite a k celkovému zdynamizovaniu práce neziskovej organizácie s príspevkom k zdravému životnému prostrediu.