O projekte

Hlavným cieľom projektu s názvom VIDIEK – VZDELANÝ POĽNOHOSPODÁR A LESNÍK, ZDRAVÁ VÝŽIVA A PRÍRODA je zabezpečiť dostupnosť najnovších poznatkov formou vzdelávacích a informačných aktivít pre všetkých pracovníkov v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve a lesníctve.

Projekt je zameraný na poskytovanie vedomostí a zručností pre:

  • Udržanie existujúcich a tvorbu nových pracovných miest, v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve a lesníctve s dôrazom na podhorské a horské oblasti,
  • Zabezpečovanie a zvyšovanie kvality hospodárenia, výroby a bezpečnosti potravín,
  • Zavádzanie inovácií, nových metód  a nástrojov práce v poľnohospodárskych a lesníckych podnikoch pre zvýšenie ich efektívnosti.

Je určený pre farmárov (samostatne hospodáriaci roľníci), podnikateľov v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve a lesníctve s dôrazom na podhorské a horské oblasti

Na vzdelávacích seminároch je možné získať informácie o:

  • možných zdrojoch financovania v rámci Programu rozvoja vidieka,
  • legislatíve v potravinárskom priemysle,
  • príležitostiach tvorby a udržania pracovných miest,
  • tématike bioodpadov a zdravej výživy. 

Súčasťou seminárov je aj prakticky tréning tvorby podnikateľského plánu a vlastnej koncepcie.   

Kurzy sa konajú v agroturistickom zariadení Slnečný majer v Stebníckej Hute. Účastníkom je hradené ubytovanie, strava (raňajky, obed, večera) a cestovné výdavky (doložené platným cestovným lístkom za leteckú, železničnú, autobusovú dopravu a MHD..

Naším cieľom je prostredníctvom vzdelávacích aktivít zabezpečiť dostupnosť najnovších poznatkov v daných oblastiach a pod vedením vybraných expertov a odborníkov poskytnúť účastníkom  kvalitné zručnosti a informácie, ktoré môžu plnohodnotne a efektívne využiť v oblastiach poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva a lesníctva.

Rozvoj vzdelávania považujeme za dôležitý predpoklad ekonomického rastu, zlepšenia sociálnych podmienok a ,v neposlednom rade, kvality života obyvateľov na vidieku. Efektívnym multifunkčným vzdelávaním spojeným s praktickým tréningom a samoštúdiom vyškolíme zručných, vzdelaných a adaptabilných pracovníkov v oblastiach poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva a lesníctva.