28. marec 2013

Združenie pre rozvoj regiónu n.o. zorganizovalo v dňoch 21.-23.3. a 04.-06.04.2013 vzdelávacie aktivity v rámci projektu Vidiek – vzdelaný poľnohospodár a lesník, zdravá výživa a príroda podporený v rámci opatrenia 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Školenie rozdelené do niekoľkých dní a na dve, na seba nadväzujúce, časti umožnilo účastníkom možnosť vzdelávať sa efektívne, získané informácie spracovať a následne využiť v praxi.

Združenie oslovilo kvalifikovaných odborníkov, ktorí si pripravili kvalitné prezentácie v rámci avizovaných tém.. Vzdelávací projekt otvorila príhovorom riaditeľka Združenia pre rozvoj regiónu, n.o. Mgr. Alena Kaščáková, v rámci ktorého oboznámila účastníkov s harmonogramom školení a s podrobnými organizačnými informáciami.

Po príhovore nasledovala prednáška,  ktorá oboznámila účastnikov kurzu s Programom rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, s jeho opatreniami a celkovým zámerom PRV.

Nasledovala prednáška Mgr. Adriany Nikovej s názvom „Príležitosti a výzvy pre udržanie pracovných miest v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve a lesníctve v podhorských a horských oblastiach“, ktorá účastnikov oboznámila s možnosťami podpory zo strany ÚPSVaR.

Záver prvého dňa a začiatok druhého dňa patril odborným prednáškam Ing. Petra Halaja, ktoré osvetlili problematiku bioodpadov, ich spracovania, a celkovej analýzy. Prednášky boli podložené príkladmi dobrej praxe, ktoré ukázali reálne možnosti využitia biomasy ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

Druhý deň školení pokračoval prednáškou Mgr. Adriany Nikovej, ktorá nadviazala na témy z predchádzajúceho dňa a následným seminárom názorne predviedla praktické ukážky spracovania žiadostí a formulárov týkajúcich sa napr. tvorby pracovného miesta a jeho dotácie z ÚPSVaR.

Po seminári nasledovala prezentácia MVDr. Jána Martona, informujúca o legislatíve zameranej na podporu pre farmárov, poľnohospodárov a prvovýrobcov. Záver druhého dňa školenia patril príkladom dobrej praxe, kde svoju farmu a aktivity predstavila pani Zuzana Homolová z firmy Afra s.r.o. z Levoče. Na záver prezentácie nasledovala ukážka výrobkov, kde bolo možné si dané výrobky aj zakúpiť, čo využila väčšina z prítomných.

V rámci školenia sa uskutočnila aj  prehliadka agroturistického zariadenia Slnečný Majer, spojený s prehliadkou stajní a možnosťou jazdy na koňoch.

Školenie prinieslo účastníkom zaujímavé, podnetné a zároveň praktické informácie v oblastiach poľnohospodárstva a prvovýroby, ktoré budú môcť využiť aj v budúcnosti a pri ďalších aktivitách a práci.